Wzory Pism Procesowych

 
 
WZORY PISM W PRAWIE KARNYM PROCESOWYM
ORAZ PRAWIE ADMINISTRACYJNYM
 
 
Co powinno zawierać kaŜde pismo procesowe?
 
Pismo procesowe powinno zawierać:
 
1)oznaczenie ORGANU, do którego jest skierowane oraz SPRAWY (sygnatura akt, jeŜeli jest juŜ nadana),
 
2)oznaczenie oraz ADRES wnoszącego pismo,
 
3)TREŚĆ wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z UZASADNIENIEM,
 
4)DATĘ i PODPIS składającego pismo.
 
Za osobę, która nie mo Ŝe się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upowaŜniona, ze wskazaniem przyczyny złoŜenia swego podpisu.
 
Co w przypadku braków formalnych?
 
JeŜelipismonieodpowiadawymaganiomformalnym
 
(wskazanym wyŜej lub w przepisach szczególnych), wskutek czego pismo nie moŜe otrzymać biegu, albo nie złoŜono naleŜytych opłat lub upowaŜnienia, wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni.
 
Jaki jest zakres i wymagania formalne odwołania?
 
Orzeczenie moŜna zaskarŜyć w całości lub w części. MoŜna takŜe zaskarŜyć samo uzasadnienie orzeczenia. Odwołujący się moŜe skarŜyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszające jego prawa lub szkodzące jego interesom.
 
 
114
 
Izabela JanikWzory pism w prawie karnym procesowym oraz prawie…
 
 
WYMAGANIA FORMALNE (tak jak w kaŜdym piśmie procesowym) i dodatkowo:
 
·wskazanie zaskarŜonego rozstrzygnięcia lub ustalenia,
 
·sprecyzowanie Ŝądania,
 
·wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygni ęciu oraz uzasadnienie (NIEKONIECZNIE),
 
·odwołujący się MOśE równie Ŝ wskazać nowe fakty lub dowody.
 
Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarŜone orzeczenie.
 
Strona moŜe złoŜyć pisemną odpowiedź na środek odwoławczy.
 
Kto moŜe wnosić środki odwoławcze?
 
·strony,
 
·podmiot, który uzyskał korzy ść majątkową w wyniku przestępstwa popełnionego przez sprawcę działającego w jej imieniu lub interesie,
 
·inne osoby wskazane w przepisach ustawy.
 
Kiedy mamy do czynienia z odmową przyjęcia środka odwoławczego?
 
JeŜeli jest:
·wniesiony po terminie,
 
·przez osobę nieuprawnioną,
 
·niedopuszczalny z mocy ustawy.
 
Prezes sądu I instancji wydaje wówczas zarz ądzenie o odmowie przyjęcia środka odwoławczego. Na zarządzenie to przysługuje zaŜalenie. Sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania (sąd nie będzie w ogóle go rozpatrywał) przyj ęty środek odwoławczy, jeŜeli zachodzą okoliczności wskazane
 
 
115
 
Vademecum prawno-administracyjne
 
wcześniej albo jeŜeli przyjęcie tego środka nastąpiło na skutek niezasadnego przywrócenia terminu.
 
Czy moŜna cofnąć środek odwoławczy?
 
Środek odwoławczy moŜna cofnąć. OskarŜony moŜe cofnąć wniesiony na jego korzyść środek odwoławczy, chyba Ŝe wniósł go oskarŜyciel publiczny lub oskarŜony musiał mieć obrońcę. Środka odwoławczego wniesionego na korzyść oskarŜonego nie moŜna bez jego zgody cofnąć.
 
APELACJA
 
Jakie podmioty są uprawnione do wniesienia apelacji?
 
·Strony,
 
·podmiot, który uzyskał korzy ść majątkową w wyniku przestępstwa popełnionego przez sprawcę działającego w jej imieniu lub interesie,
 
·pokrzywdzony od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, chyba, Ŝe ustawa stanowi inaczej.
 
TERMIN - 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem.
 
WAśNE! Apelacja od wyroku sądu okręgowego powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata – PRZYMUS
 
ADWOKACKI.
 
 
 
 
 
 
 
 
www.bio.tomaszow.info
 
 
116
 
Izabela JanikWzory pism w prawie karnym procesowym oraz prawie…
 
ZAśALENIE
 
Jakie podmioty są uprawnione do złoŜenia zaŜalenia i w jakim przypadku?
 
·strony,
 
·osoba, której postanowienie bezpo średnio dotyczy, chyba, Ŝe ustawa stanowi inaczej.
 
ZaŜalenie przysługuje na postanowienia sądu, zamykające drogę do wydania wyroku, o ile ustawa stanowi inaczej. ZaŜalenie przysługuje takŜe na postanowienia co do środka zabezpieczającego oraz na inne postanowienia w wypadkach przewidzianych w ustawie.
 
TERMIN - 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeŜeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty doręczenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117
 
Vademecum prawno-administracyjne
 
WYBRANE WZORY PISM PROCESOWYCH w sprawach karnych
 
Wzór 1
 
 
Imię i  nazwisko
 
Dokładny adres zamieszkania
 
SądRejonowy
 
w Nowym Sączu
Wydział II Karny
 
WNIOSEK
 
O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU
 
Wnoszę o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu, gdyŜ znajduję się w trudnej sytuacji materialnej i nie jestem w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania dla siebie i rodziny.
 
Uzasadnienie
……………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………
…………………………………………
……………………….
Własnoręczny podpis
 
Załączniki (przykładowe - mogą być inne):
 
¾zaświadczenie o dochodach
 
¾zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS
 
¾zaświadczenie o dochodach współmał Ŝonka
 
¾zaświadczenie z Urzędu Gminy, iŜ nie jest się płatnikiem podatku od nieruchomości
 
¾ostatni odcinek renty lub emerytury
 
¾PIT
 
 
 
www.bio.tomaszow.info
 
 
118
 
Izabela JanikWzory pism w prawie karnym procesowym oraz prawie…
 
Wzór 2
 
 
Imię i nazwisko
Dokładny adres zamieszkania
 
 
Sąd Rejonowy
 
W Nowym Sączu
Wydział II Karny
 
 
 
 
 
SPRZECIW
 
OD WYROKU NAKAZOWEGO
 
Wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia ______________sygn. akt_______________
 
i wnoszę o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych .
 
Uzasadnienie
 
……………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………
 
……………
 
 
 
…………………………….
 
Własnoręczny podpis
 
Załączniki:
 
odpisy sprzeciwu: 1 egzemplarz dla sądu oraz odpisy dla stron postępowania wraz z ewentualnymi załącznikami
 
 
 
119
 
Vademecum prawno-administracyjne
 
Wzór 3
 
Miejscowość, data
 
Imię i nazwisko
Dokładny adres zamieszkania
 
Sąd Okręgowy
 
w Nowym Sączu
Wydział II Karny
Odwoławczy
 
Za pośrednictwem
 
Sądu Rejonowego
 
W Nowym Sączu
Wydział II Karny
 
APELACJA
 
od wyroku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział II Karny z dnia ______________ sygn akt ________/_______
 
ZaskarŜam w ________________(podać czy wyrok jest zaskarŜony w całości czy w części ) Wyrok Sadu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia ______________sygn. akt _______________
 
Wnoszę o ___________________ (zmianę lub uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu Ŝądanej zmiany lub uchylenia).
 
Uzasadnienie
 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
 
…………………………………………
 
………………………
 
Własnoręczny podpis
 
Załączniki
Odpisy apelacji dla wszystkich stron postępowania
 
www.bio.tomaszow.info
 
 
120
 
Izabela JanikWzory pism w prawie karnym procesowym oraz prawie…
 
Wzór 4
 
 
Miejscowość, data
 
Prokurator Okręgowy w .…………….
 
Za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego w ……………
 
Wnoszący zaŜalenie::
 
(Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym)
 
ZaŜalenie
 
na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, sygnatura akt . . .(sygnatura akt sprawy) . . . z dnia . . .(podać datę wydania postanowienia) . . . roku, wydane przez . . .(podać nazwę organu który wydał postanowienie) . . ., a dor ęczone wnoszącemu zaŜalenie w dniu. . .(data doręczenia postanowienia) . . . roku.
 
Na podstawie art. 306 § 1 Kodeksu postępowania karnego(kpk) oraz art. 425 § 1 i 2 kpk zaskarŜam wyŜej wymienione postanowienie w całości.
 
 
Uzasadnienie:
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
…………………………………………
 
(Własnoręczny podpis składającego zaŜalenie)
 
 
121
 
Vademecum prawno-administracyjne
 
Wzór 5
 
 
 
Miejscowość, data
 
Imię Nazwisko adres zamieszkania
 
SądRejonowy
 
W Nowym Sączu
Wydział II Karny
 
Sygn akt _______/______
Sygn akt _______/_______
 
WNIOSEK
O ODROCZNIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI
 
Wnoszę o odroczenie kary w wymiarze ________(podać ilość lat, miesięcy) pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu
 
______________________________(podać nazwę Sądu) z dnia______________ sygn. akt_________ na okres _______miesięcy
 
(MAX – 6 MIESI ĘCY)
 
Uzasadnienie
 
……………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………...….
 
 
………..………………
Własnoręczny podpis
 
www.bio.tomaszow.info
 
 
122
 
Izabela JanikWzory pism w prawie karnym procesowym oraz prawie…
 
WZORY PISM PROCESOWYCH W PRAWIE
ADMINISTRACYJNYM
 
Co powinno zawierać kaŜde pismo z zakresu prawa administracyjnego?
 
Pismo powinno zawierać:
 
1)oznaczenie ORGANU, do którego jest skierowan e oraz SPRAWY (nr sprawy, jeŜeli został juŜ nadany)
 
2)oznaczenie oraz ADRES wnoszącego pismo,
3)śĄDANIE  STRONY,
4)DATĘ i PODPIS składającego pismo.
 
Za osobę, która nie mo Ŝe się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upowaŜniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
 
Jakie skutki pociągają za sobą braki formalne?
 
JeŜeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma moŜności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się BEZ ROZPOZNANIA (organ administracyjny nie będzie rozpatrywał sprawy, w której wnosiliśmy pismo). JeŜeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, zostaniemy wezwani do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, Ŝe nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania BEZ
 
ROZPOZNANIA.
 
Jak prawidłowo wnieść odwołanie?
 
Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeŜeli z odwołania wynika, Ŝe strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
 
 
 
123
 
Vademecum prawno-administracyjne
 
1)ORGANY  WŁA ŚCIWE
 
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzj ę. Organ administracji publicznej, który wydał decyzj ę obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odw ołanie
 
2)COFNIĘCIE ODWOŁANIA
 
Strona moŜe cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeŜeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.
 
Kiedy moŜna wnieść zaŜalenie?
 
Podstawowa ró Ŝnica pomiędzy odwołaniem a zaŜaleniem - zaŜalenie przysługuje tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi. Przed jego złoŜeniem musimy zatem sprawdzić czy w kodeksie postępowania administracyjnego znajduje się przepis, który daje nam uprawnienie do wniesienia zaŜalenia. JeŜeli na postanowienie nie słuŜy zaŜalenie moŜemy je zaskarŜyć tylko w odwołaniu od decyzji (wydanej na końcu postępowania).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.bio.tomaszow.info
 
 
124
 
Izabela JanikWzory pism w prawie karnym procesowym oraz prawie…
 
Literatura źródłowa:
 
1.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks post ępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z pó źn. Zm.).
2.Samborski  E.  Zarys  metodyki  pracy  sędziego  w  sprawach
 
karnych, Warszawa 2002.
 
3. Samborski E. Pisma procesowe w sprawach karnych. Wzory i objaśnienia, Warszawa 2004.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125